Regulamin Serwisu DuchowyTrening.pl

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu Duchowy Trening, prowadzonego pod adresem https://duchowytrening.pl/ (dalej jako „Serwis”).

§ 2

Właścicielem i Operatorem Serwisu, jest Fundacja „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 175233, NIP 5542559203, REGON 093155167 (dalej jako „Operator”).

§ 3

 1. Serwis ma charakter informacyjno – edukacyjny o tematyce chrześcijańskiej oraz jest pomocą w codziennej pracy nad sobą zgodnie z zasadami życia Chrześcijańskiego i powołaniem do miłości Boga i bliźniego.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, niezależnie od wieku, którzy z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu stają się jego Użytkownikami.
 3. W celu skorzystania z pełnego dostępu do Serwisu, koniecznym jest zarejestrowanie się w Serwisie i utworzenie Konta.
 4. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Serwis może generować do swoich Użytkowników, którzy założyli Konto, wiadomości tekstowe za pośrednictwem telefonu (sms) lub poczty elektronicznej (e-mail). Z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i założenia Konta Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych.
 6. Utworzenie Konta oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 7. W każdym czasie Użytkownik ma dostęp do swojego Konta, jak również do zamieszczonych przez siebie informacji, które może modyfikować lub usuwać. W każdym czasie Użytkownik może usunąć Konto. Jest to możliwe zarówno poprzez zalogowanie się na Konto, jak i poprzez wysłanie informacji do Operatora drogą pocztową na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto.

§ 4

 1. Operator dokłada należytej staranności w celu ochrony przed bezprawnym dostępem osób trzecich, a także przed ingerencją takich osób w jakąkolwiek treść zawartą w Serwisie. W przypadku niezgodnego z przepisami prawa lub zasadami etyki wykorzystania Duchowego Treningu Operator może usunąć treści tam zamieszczone jak również zawiesić działanie Konta oraz je usunąć.
 2. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność lub formę treści zamieszczanych w Serwisie.

§ 5

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w Serwisie jest Operator.

§ 6

Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w innym celu, niż do jakich zostały udostępnione.

§ 7

Zalecamy, aby w celu prawidłowego przeglądania Serwisu korzystać z najnowszych przeglądarek, ponieważ na starszych mogą występować błędy w działaniu lub niektóre informacje mogą wyświetlać się nieprawidłowo.

§ 8

Serwis jest dostępny przez całą dobę. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z użytku celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych.

§ 9

Wszelkie informacje lub uwagi dotyczące Serwisu, można zgłaszać Operatorowi na adres poczty elektronicznej: pomoc@duchowytrening.pl.

§ 10

 1. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie.
 2. Operator może dokonać zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w Serwisie w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu na co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie, a jego treść zostanie rozesłana na adresy poczty elektronicznej (e-mail) Użytkowników lub zostanie przesłane stosowne powiadomienie na Konto każdego Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się treścią Regulaminu przed utworzeniem Konta.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2017 roku.